Sakramenty Święte

Chrzest Święty

„Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego… Kto uwierzy i ochrzci się – będzie zbawiony”(Mt28,19) – w tych słowach Chrystus Pan ustanawia sakrament chrztu świętego. Od chwili chrztu chrześcijanie, uświęceni przez łaskę Chrystusa, są wezwani i zobowiązani do wyznawania wiary i życia według nauki Chrystusa. Rodzice katoliccy, prosząc Kościół o chrzest dla swoich dzieci, przyjmują odpowiedzialność za rozwój życia nadprzyrodzonego, które ich dzieci otrzymują w sakramencie chrztu świętego.

Sakrament włączenia nowych członków do wspólnoty parafialnej sprawowany jest w każdą niedzielę z wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 12.30. Aby dziecko otrzymało chrzest konieczne jest wcześniejsze dostarczenie następujących dokumentów:

 • aktu urodzenia dziecka (odpis)
 • Zaświadczenie o odbyciu konferencji chrzcielnej jednego z rodziców (konferencja w pierwszy piątek miesiąca po Mszy świętej wieczornej)
 • danych o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, wiek, miejsce zamieszkania)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
 • w przypadku osób, które nie mieszkają w naszej Parafii – stosowna zgoda Parafii miejsca zamieszkania rodziców

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania uzupełnia łaskę chrztu świętego. W tym sakramencie otrzymujemy Ducha Świętego, który umacnia nas w wierze i miłości. Przez sakrament bierzmowania Jezus Chrystus udziela nam szczególnej mocy Ducha Świętego i zobowiązuje nas do większej odpowiedzialności za Kościół. Duch Święty w sakramencie bierzmowania umacnia naszą wiarę, abyśmy umieli o niej świadczyć wobec innych. Obdarza nas pełnią swoich darów, dzięki którym stajemy się posłuszni Bożym natchnieniom.
W celu przystąpienia do sakramentu bierzmowania konieczne jest przedstawienie:

 • metryki chrztu
 • zaświadczenia o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo szkolne,
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Pierwsza Komunia Święta

Wszystkie łaski Boże, które otrzymujemy w sakramentach świętych, związane są ze zbawczą Ofiarą Chrystusa, obecną we Mszy Świętej. Stąd Eucharystia zajmuje wśród sakramentów miejsce centralne. Eucharystia stanowi centrum życia Kościoła. W niej Jezus Chrystus ofiaruje swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina Bogu Ojcu, a nam daje siebie na Pokarm w Komunii Świętej. Przez to obdarza nas życiem wiecznym i tworzy wewnętrzną jedność całej wspólnoty Kościoła. „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym… „Miłość Boga i ludzi jest sensem i celem Eucharystii. Chrystus ustanowił Eucharystię z miłości ku Ojcu i ludziom, i miłość Boga i ludzi ma być jej owocem. Eucharystia to sakrament miłości.
Dzieci klas III przygotowują się do przyjęcia po raz pierwszy Komunii Świętej przez cały rok, uczestnicząc w katechezie oraz co miesięcznych spotkaniach w czasie niedzielnej Mszy Świętej. Dla przystąpienia do Pierwszej Komunii Świętej konieczne jest przedstawienie:

 • metryki chrztu dziecka
 • w przypadku osób, które nie mieszkają w naszej Parafii – stosowna zgoda Parafii miejsca zamieszkania

Sakrament Pokuty

Życie chrześcijańskie poczęło się w nas przez chrzest święty, wzmocniło przez bierzmowanie i wzrasta stale dzięki Eucharystii. Jest to życie w Jezusie Chrystusie, przez którego jesteśmy zjednoczeni z Ojcem, a jednocześnie między sobą i tworzymy Kościół Święty. To wspaniałe, nadprzyrodzone Boże życie osłabiane jest w nas przez grzech lekki, a niszczone zupełnie przez grzech ciężki, zwany dlatego śmiertelnym. Zrywa on łączność z Bogiem, naszym Ojcem i więź z Kościołem. Jesteśmy sami, wyobcowani i zagubieni. Istnieje możliwość odrodzenia, pojednania. Stworzył nam ją Pan nasz, Jezus Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Tylko przez Niego i tylko w Nim możemy wrócić do Ojca i do jedności z Kościołem. Tylko On jest drogą – drogą do wieczności. Przystępując do sakramentu pokuty pamiętać musimy o tym, że Chrystusowi nie chodzi tylko o to, byśmy byli porządnymi ludźmi, byśmy unikali grzechu, ale przede wszystkim o to, byśmy żyli w całej pełni Bożym życiem, coraz doskonalej realizowali w swoim życiu prawo Ewangelii.

Sakrament pokuty i pojednania sprawowany jest w naszej parafii w dni powszednie 15 minut przed rozpoczęciem Mszy Świętej a w niedziele i święta podczas każdej Mszy Świętej.

Sakrament Namaszczenia Chorych

Cierpienia i choroby człowieka to jeden z najtrudniejszych problemów zawsze niepokojących ludzkość. Odczuwają to także chrześcijanie, jednak światło wiary pomaga im przeniknąć głębiej tajemnicę cierpienia i samo cierpienie mężniej znosić. Człowiek chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadał na duchu i podlegając pokusom nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia chorych daje swoim wiernym dotkniętym chorobą potężną moc i obronę. Sakrament ten udziela choremu łaski Ducha Świętego, która pomaga całemu człowiekowi do zbawienia, a mianowicie umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i trwodze śmierci. W miarę możliwości należy usuwać przesądy, jakoby przyjęcie sakramentu chorych było pewnym znakiem śmierci i zachęcić do przyjmowania go, gdy tylko zajdzie potrzeba (to znaczy poważna choroba człowieka).
W trudnych sytuacjach należy zawiadomić duszpasterza i poprosić go o pomoc. Telefon: tel. 692 48 01 48.

Kapłaństwo

Kapłaństwo jest przedłużeniem ramion Chrystusowych, błogosławiących, rozgrzeszających, jest ciągłym przepowiadaniem Chrystusowej nauki i uobecnianiem Jego Ofiary. Czynić to mogą jednak tylko powołani, przygotowani i wyświęceni przez Kościół. Powołanie jest łaską, która musi trafić na odpowiedni grunt, aby się przyjęła. Musi być otoczone szczególną troską, mieć odpowiednie środowisko rodzinne i towarzyskie, aby się rozwinęło. Musi być przez samego powołanego do służby strzeżone, aby nie zgasło. O tę szczególną atmosferę i klimat duchowy każe Kościół zabiegać rodzinom powołanych, a wszystkim wiernym każe się modlić o dobrych kapłanów i diakonów.

Małżeństwo

Małżeństwo nie jest losem, który spada na człowieka, ale zadaniem, które człowiek podejmuje. U podstaw podjęcia tego zadania jest miłość między dwojgiem ludzi: miłość rozumiana nie jako chwilowe, może nawet bardzo silne przeżycie emocjonalne, ale jako coś znacznie bardziej trwałego – miłość rozumiana jako postawa. Miłość, jako wola czynienia dobra kochanemu człowiekowi. Miłość pojmowana jako odpowiedzialność za drugiego. Zawarcie małżeństwa jest momentem przejęcia za drugą, wybraną i kochaną, osobę odpowiedzialności na zawsze. Sakrament małżeństwa zobowiązuje i uzdalnia małżonków do kształtowania swej miłości na wzór miłości Chrystusa do Kościoła i Kościoła do Chrystusa, i w tę miłość ich włącza. Małżeństwo, podobnie jak i inne sakramenty, jest wielkim znakiem wiary i jego owocność będzie tym większa im bardziej małżeństwo i rodzina będą wierne łasce Bożej otrzymanej poprzez sakrament i będą z tą łaską współpracować. Sakramentu małżeństwa udziela nowożeńcom sam Chrystus w momencie wypowiadania przez nich przysięgi małżeńskiej w obliczu Boga i Kościoła, kiedy to przez nieodwołalną i osobistą zgodę, przez którą – wzajemnie się sobie oddając i przyjmując – zawiązują małżeńskie przymierze. Kapłan jest urzędowym świadkiem, który w imieniu Boga i Kościoła przyjmuje przysięgę i błogosławi nowożeńców. Protokół przedślubny spisuje się w kancelarii parafialnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z księdzem proboszczem lub wikariuszem. Konieczne jest przygotowanie następujących dokumentów:

 • aktualnych metryk chrztu narzeczonych (tj. pomiędzy dniem wydania aktu chrztu, a dniem ślubu nie może być większego odstępu niż 6 miesięcy) z wpisem o sakramencie bierzmowania,
 • dowodów osobistych narzeczonych,
 • zaświadczenia o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenia z urzędu stanu cywilnego (niezbędne, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągnął za sobą skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy),
 • akt zawarcia małżeństwa, jeśli ślub cywilny został zawarty wcześniej
 • w przypadku osób, które nie mieszkają w naszej Parafii – stosowna zgoda Parafii miejsca zamieszkania (substytucja)

W naszej parafii odbywają się dwa cykle kursów przedmałżeńskich:

 • Jesienny rozpoczyna się w pierwszą niedzielę października o godz.19:00
 • Wiosenny rozpoczyna się w niedzielę po Świętach Wielkanocnych godz.19:00

Pogrzeb katolicki

Konieczne są następujące dokumenty:

 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu choremu sakramentu chorych oraz wiatyku (Komunii Świętej), gdy zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia kapelan szpitala),
 • w przypadku osób, które mieszkały w innej parafii – zgoda parafii miejsca zamieszkania zmarłego na pogrzeb w naszej Parafii