Kontakt do opiekuna Scholi

Opiekun Scholi
Pani Anita Rodak
e-mail: anitarodak@wp.pl