Klauzula informacyjna – RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo, klienci Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus
Od 25 maja 2018 roku stosuje się ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z tym informuję, że:

 1. Przetwarzanie danych w Legionowskim Stowarzyszeniu Amicus jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 2. Administratorem Państwa danych jest Prezes Zarządu Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus. Adres siedziby ul. Orląt lwowskich 8, 05-119 Legionowo. mail:tomasz.chcialowski@wp.pl Prezes Zarządu Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus pełni obowiązki Inspektora Ochrony Danych.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Stowarzyszenia.
  art. 6 ust. 1 lit. a,b,c RODO: Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na rzecz osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  art. 9 ust. 2 lit. g RODO: przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.

  Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych.