Statut Liturgicznej Służby Ołtarza

I  UWAGI OGÓLNE

 1. Niniejszy statut definiuje najważniejsze zasady funkcjonowania Służby Liturgicznej. Pozostałe ustalenia są przekazywane wewnątrz wspólnoty. W szczególnych przypadkach zarząd LSO może dopuścić ustępstwa od statutu.
 2. Posługa ministranta to zajęcie jedno z najpiękniejszych i najcenniejszych. Kapłan zastępuje miejsce Jezusa Chrystusa, więc też i ministrant nie jemu, ale Jezusowi Chrystusowi usługuje podczas mszy i nabożeństw. Każdy ministrant jako chrześcijanin ma obowiązek służyć w każdą niedzielę, natomiast przyjęcie posługi ministranta wymaga od niego większego umiłowania Eucharystii, co wiąże się ze służbą w tygodniu wedle przyjętych zasad we wspólnocie LSO.
 3. Ministranci i lektorzy służący przy ołtarzu, powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swego serca!
 4. W kościele, który jest miejscem świętym, w czasie mszy świętej i poza nią obowiązuje postawa pełna czci i szacunku.
 5. Miejsce ministranta jest w prezbiterium, a nie w nawie.
 6. Być ministrantem to nie tylko służba przy ołtarzu, ale także świadectwo chrześcijańskiej postawy w domu, w szkole, na dworzu i w miejscu pracy.

II FUNKCJONOWANIE WSPÓLNOTY

 1. Na czele wspólnoty stoją Prezes i ks. Opiekun, będący ze sobą w stałym kontakcie.
 2. Prezesa wybiera całe grono ministrantów na jednej z wrześniowych zbiórek zgodnie z ustaloną procedurą. Zbiórkę tą należy poprzedzić Mszą Świętą w intencji: „O Boże Błogosławieństwo dla Liturgicznej Służby Ołtarza oraz właściwy wybór Prezesa LSO”.
 3. Do współpracy Prezes dobiera sobie Wiceprezesa i Sekretarza.
 4. Na czele podzielonej na grupy wspólnoty stoją szefowie grup - Animatorzy, będący odpowiedzialni przed prezesem i opiekunem.
 5. Osoby we wspólnocie ministranckiej i ich posługi.
 6. a) Ksiądz Opiekun – głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów oraz opieka nad ministrantami i lektorami (podobnie jak w szkole wychowawca klasy); koordynowanie funkcjonowania wspólnoty; podliczanie punktacji; prowadzenie strony internetowej (we współpracy z Ministrem Strony Internetowej).

Kadencja: bezterminowa (tzn. do czasu zakończenia kierowania wspólnotą).

 1. b) Prezes – reprezentowanie wspólnoty; rozdzielanie asyst (w miarę możliwości wraz z ceremoniarzem danej liturgii); koordynowanie zbiórek; dbanie o to, aby wspólnota żyła – w łaczności z opiekunem, animatorami, ceremoniarzami, lektorami, ministrantami; wychodzenie z inicjatywą różnych aktywności pozaliturgicznych, wyjazdów wakacyjnych i innych - zarządzanie wspólnotą. Podlegają mu wszyscy Animatorzy i funkcyjni (oraz cała wspólnota LSO).

Kadencja: 1 rok (od wyborów we wrześniu do wyborów we wrześniu).

 1. c) Animatorzy

Wszystkich Animatorów wybiera Prezes wraz z ks. Opiekunem. Jeśli to możliwe, każdy Animator powinien przed wybraniem go przejść Kurs Animatora. Jego posługa wymaga nienagannego zachowania, dawania odpowiedniego przykładu młodszym ministrantom oraz troski o osobisty rozwój duchowy.

Animator liturgiczny – przeprowadzanie zbiórek praktycznych (dla ministrantów i lektorów), nauka czynności praktycznych. Może nim zostać jeden z Ceremoniarzy lub osoba posiadająca odpowiednią wiedzę praktyczną.

Kadencja: bezterminowa (tzn. do czasu odejścia ze wspólnoty lub rezygnacji z pełnionej funkcji).

Animator ministrantów – przeprowadzanie zbiórek formacyjnych dla ministrantów oraz aspirantów i kandydatów. W razie potrzeby (np. duża ilość osób we wspólnocie) należy mianować dwóch animatorów: Animator ministrantów oraz Animator aspirantów i kandydatów. Powinien być to doświadczony lektor, dający przykład właściwego postępowania.

Kadencja: bezterminowa (tzn. do czasu odejścia ze wspólnoty lub rezygnacji z pełnionej funkcji).

Animatorzy otrzymują książki (materiały), na podstawie których prowadzą spotkania. Animatorów do tych samych zadań może być kilku (np. Animator liturgiczny 1, animator liturgiczny 2) – w takiej sytuacji mogą podzielić się zadaniami, wzajemnie się wspierać itd. Każdy kolejny animator podlega Animatorom wcześniej wybranym (np. animator liturgiczny 2 podlega animatorowi liturgicznemu 1).

 1. d) Wiceprezes – pomaga prezesowi, pełni funkcję zastępcy Prezesa w czasie jego nieobecności.

Kadencja: 1 rok (od wyborów we wrześniu do wyborów we wrześniu).

 1. f) Sekretarz– pomaga prezesowi, pełni funkcję zastępcy Prezesa i Wiceprezesa w czasie ich nieobecności. Sporządza protokół ze spotkań Zarządu LSO.

Kadencja: 1 rok (od wyborów we wrześniu do wyborów we wrześniu).

 1. Zbiórki LSO odbywają się według następującego harmonogramu:
  1. Lektorzy i Ministranci starsi: sobota o 10:00
  2. Ministranci młodsi i kandydaci: sobota o 10:30
 • 1x w miesiącu – Eucharystia w pełnej asyście
 • 1x w miesiącu – zbiórka formacyjna
 • 1x w miesiącu – zbiórka intergracyjna
 • 1x w miesiącu – zbiórka modlitewna
 • Zbiórki odbywają się w miarę możliwości i potrzeb naprzemiennie.

III SPOTKANIA ZARZĄDU

 1. Zarząd LSO składa się z ks. Opiekuna, Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
 2. W sprawach zwyczajnych lub mniejszej wagi zarząd spotyka się w składzie podstawowym (z możliwością zaproszenia na spotkanie innych potrzebnych osób).
 3. W sprawach bardzo ważnych zarząd spotyka się w składzie rozszerzonym. W jego skład powinni wejść: Ceremoniarz (przynajmniej 1), Animatorzy (przynajmniej po jednym z każdej z prowadzonych grup LSO) oraz odpowiedni funkcyjni (związani z omawianymi sprawami).
 4. Podczas spotkań zarządu w składzie rozszerzonym każdy z uczestników ma prawo do wypowiedzenia się. Gdyby doszło do głosowania, obowiązuje ustalony system punktacji (porządku obrad).
 5. System punktacji(porządku obrad):
  • Opiekun – 2 pkt
  • Prezes – 1 pkt
  • Animator – 1 pkt
  • Ceremoniarz – 1 pkt
  • Wiceprezes – 1 pkt
  • Sekretarz – 1 pkt.
 6. Na spotkaniach zarządu ustala się plan funkcjonowania wspólnoty LSO oraz wytycza się cele do zrealizowania.

V ZACHOWANIE MINISTRANTA W KOŚCIELE I ZAKRYSTII

 1. Ministranci i lektorzy przychodzą do służenia w odpowiednim czasie przed Mszą świętą lub nabożeństwem.
  Msza w dzień powszedni i niedziela zwykła – 10 minut wcześniej.
  Msza z asystą – 30 minut wcześniej.
  Msza z obecnością biskupa – 30 minut wcześniej.
 2. 3 minuty przed wyjściem procesji ministranci i lektorzy odmawiają modlitwę przed służeniem. Prowadzi ją Ksiądz lub Prezes, Wiceprezes, bądź najstarszy lektor lub ministrant. Po modlitwie następuje cisza (sacrum silencium).
 3. Ministranci przy ołtarzu mają złożone ręce, nie rozglądają się i nie rozmawiają, zachowują się spokojnie i poważnie.
 4. Miejscem, gdzie ministranci ubierają alby i komże i oczekują na liturgię jest zakrystia ministrancka.
 5. Po mszy świętej ministranci i lektorzy wraz z Celebransem odmawiają modlitwę po służeniu, a następnie pomagają zakrystianinowi w uporządkowaniu prezbiterium oraz zostawiają porządek w zakrystii i w jej okolicy.
 6. Każdemu ministrantowi zaleca się zapoznanie z czytaniami z danego dnia przed przybyciem do kościoła.
 7. W miarę możliwości każdy ministrant włącza się w śpiew liturgiczny. Podczas liturgii słowa pieśni, a także jej melodia mają ogromną wartość.

VI SŁUŻBA LITURGICZNA

 1. Posługa liturgiczna odbywa się według wyznaczonego grafiku. Szczegóły znajdują się na tablicy ogłoszeń w zakrystii.
 2. W podanej kolejności: Prezes, Wiceprezes lub najstarszy stopniem lub najstarszy stażem ministrant wyznaczają funkcje liturgiczne.
 3. Ministranci są zobowiązani do służenia dwa razy w tygodniu (w dzień powszedni, a także w niedzielę). Jeśli Mszę świętą poprzedza nabożeństwo, ministranci również w nim uczestniczą.
 4. Ministranci są ponadto zobowiązani do obowiązkowego służenia w asystach podczas parafialnych uroczystości, gdy mają wyznaczoną funkcję. Jeśli dzień pokrywa się z ich obowiązkowym służeniem lub nie mogą z przyczyn uzasadnionych służyć, zgłaszają to znacznie wcześniej opiekunowi, który rozwiąże ewentualny problem.
 5. Wszystkie funkcje na Mszach świętych wykonują ministranci, a w razie ich nieobecności - lektorzy. W niedzielę lekcje czytają lektorzy, a w tygodniu również kandydaci na lektorów i odpowiednio przygotowani ministranci Słowa Bożego.
 6. Liturgiczna Służba Ołtarza sumiennie zapoznaje się z grafikiem służenia codziennego i niedzielnego, który obowiązuje od września do czerwca.
 7. W miesiącach wakacyjnych ministranci i lektorzy pozostający w domach przychodzą służyć w miarę swoich możliwości.
 8. Każdą uzasadnioną nieobecność ministranci zgłaszają opiekunowi, a w razie jego nieobecności Prezesowi, ze znacznym wyprzedzeniem, zarówno w ciągu roku szkolnego, jak i w czasie wakacji.  Każdą nieobecność usprawiedliwiamy.
 9. Ministranci, aspiranci i lektorzy obowiązkowo uczestniczą w zbiórkach w wyznaczonych terminach.
 10. Każde uczestnictwo we Mszy Świętej, nabożeństwach i zbiórkach jest premiowane w systemie elektonicznym w rozliczeniu comiesięcznym.

VII PODZIAŁ, STROJE I ZADANIA MINISTRANTÓW

 1. Ministranci przechodzą przez stopnie formacji ministranckiej, co wiąże się z funkcjami liturgicznymi oraz strojem
 2. Strój ministranta i lektora powinien być zawsze czysty i wyprasowany. W przeciwnym wypaku stój zabieramy do domu. Lektorzy mogą zostawiać alby w zakrystii w szafie.

a)           Kandydaci na ministranta

 • Przyjmowanie kandydatów na ministranta odbywa się poprzez zgłoszenie się do opiekuna ministrantów.
 • Ubiorem kandydata jest komża.
 • Kandydat przygląda się posłudze starszych ministrantów, ucząc się jej.
 • Kandydat zostaje promowany na ministranta ołtarza po upływie roku.
 • Kandydat może w czasie liturgii podawać wodę.

c)           Ministranci

 • ministrant ołtarza: ustawia księgę, zanosi kielich zdejmując welon, podaje ampułki z wodą i winem oraz lavabo, a podczas aspersji nosi kociołek z wodą. Przy biskupie nosi insygnia – mitrę i pastorał. Nosi strój składający się z komży, mucetu, rewerendy.
 • ministrant światła: nosi świece (akolitkę)
 • ministrant księgi: dba o mszał i inne księgi liturgiczne, nosi mikrofon
 • turyferariusz : nosi trybularz
 • nawikulariusz : nosi kadzidło
 • krucyferariusz: nosi krzyż procesyjny

d)           Kandydaci na lektora (lektorzy nieustanowieni)

 • Kandydatem na lektora może uprzednio przygotowana do tego osoba w (co najmniej) 8 kl. SP.
 • W wyjątkowych sytuacjach młodszy ministrant może zostać kandydatem na lektora.
 • Kandydaci na lektorów uczęszczają na kurs lektorski wg harmonogramu ustalonego przez Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej.

e)           Lektor

 • Ubiorem lektora jest alba i krzyż lektorski.
 • Lektor czyta lekcje, a także, w procesji, uroczyście wnosi Ewangeliarz.
 • Lektor, który dobrze zna liturgię i przeszedł odpowiedni kurs może zostać ustanowiony ceremoniarzem.

f)            Ceremoniarz  promowany

 • Ceremoniarzem promowanyam zostaje Lektor po ukończeniu kursu prowadzonego przez Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej oraz otrzymaniu błogosławieństwa Ordynariusza Diecezji.
 • Każdy ceremoniarz ustala skład asysty na liturgię, podczas której pełni funkcję mistrza ceremonii. Za zgodą ceremoniarza może zamiast niego zrobić to prezes lub inna wyznaczona osoba.
 • Przydział funkcji mistrza ceremonii podczas liturgii w ciągu roku dokonują ceremoniarze oficjalni wraz z prezesem i księdzem opiekunem. Przy rozdzielaniu liturgii należy wziąć pod uwagę ceremoniarzy nieoficjalnych (parafialnych) i przydzielić im część asyst liturgicznych.
 • Większe asysty (np. z biskupem, Triduum Paschalne) przypadają w pierwszej kolejności ceremoniarzom oficjalnym, którzy mogą zrzec się swojej funkcji na rzecz ceremoniarzy nieoficjalnych.

g)           Ceremoniarz nieoficjalny:

 • może pełnić funkcję mistrza ceremonii podczas liturgii za zgodą ceremoniarza promowanego oraz kapłana odprawiającego daną liturgię
 • posługuje przede wszystkim podczas mniejszych celebr
 • zostaje nim Lektor posiadający odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie, który otrzyma zgodę księdza opiekuna na pełnienie tej funkcji.
 1. Ustalanie asysty na większe celebracje liturgiczne.

Jeśli to możliwe, asysty ustalane są podczas zbiórek LSO. Wyjątkiem jest Triduum Paschalne. Asysty na Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilię Paschalną ustalają razem ceremoniarze tych trzech liturgii. W składzie osób ustalających może dodatkowo znaleźć się Prezes.

 1. Na każdą celebrację liturgiczną zarówno podczas niedziel i uroczystości, jak i w dzień powszedni obowiązują: czyste długie spodnie, buty (w miarę możliwości nie sportowe), bluza bez kaptura lub schludny T-Shirt. Oprócz tego na niedziele i uroczystości:  eleganckie i czyste buty, eleganckie spodnie, ładna koszula, może być marynarka. Ubrania powinny być w spokojnych (stonowanych) kolorach. Ubiór powinien być godny celebracji Mszy św.

Fryzura: włosy niefarbowane, mogą być ułożone na żel, ale nie postawione i nie za długie (twarz powinna być widoczna), twarz bez kolczyków.

VIII KARY I NAGRODY

 1. Wobec ministranta, który będzie lekceważył sobie swoje obowiązki ministranckie będą wyciągane konsekwencje:
 • Ostrzeżenie od Opiekuna
 • Rozmowa z Opiekunem
 • Rozmowa z Rodzicami
 • Rozmowa z ks. Proboszczem
 • Zawieszenie w obowiązkach ministranta
 • Wydalenie z grona ministrantów
 1. Te same zasady, co w punkcie 1., dotyczą także tych ministrantów, którzy poprzez swoją postawę poza służeniem i zbiórkami będą przynosili wstyd gronu ministranckiemu (kradzieże, palenie papierosów, picie alkoholu, stosowanie używek itp.)
 2. Ministranci za swoją służbę przy ołtarzu są wynagradzani następująco:
 • Wyjazdy integracyjne – dwa razy w roku
 • Wyjazdy tematyczne – za udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej czy Różańcowych ministranci mają mozliwość darmowego wyjazdu do kina czy w inne miejsce, które zaproponują.
 • Nagrody rzeczowe –dziesięciu najaktywniejszym ministrantom zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

IX PROCEDURA WYBORU PREZESA

 1. Kandydatem na Prezesa Ministrantów może zostać każdy ministrant, bądź lektor, który ukończył Szkołę Podstawową i został zatwierdzony przez ks. Opiekuna. Na kandydata można zgłosić siebie lub kogoś innego.
 2. Wybory Prezesa Ministrantów są: tajne, powszechne, równe, bezpośrednie. Głosowanie przebiega poprzez napisanie na kartce nazwiska wybranego kandydata.
 3. Za liczenie głosów odpowiedzialna jest komisja skrutacyjna złożona z 3 wybranych przez Opiekuna ministrantów.
 4. Kworum podczas głosowania nad wyborem wynosi połowę liczby ministrantów znajdujących się na liście w dniu głosowania.
 5. Zwycięzcą zostaje ministrant, który otrzyma 50% + 1 głosów. W przypadku, gdy w 1 turze żaden ministrant nie zdobędzie 50%+1 głosów, do 2 (i każdej kolejnej tury) przechodzi 2 ministrantów z największą ilością głosów (ew. więcej, gdyby ilość głosów była identyczna).

X PUNKTACJA OBECNOŚCI I NIEOBECNOŚCI

 1. Służenie obowiązkowe w niedzielę +3 punkty.
 2. Służenie na Mszy św. niedzielnej poza wyznaczoną godziną +4 punkty.
 3. Służenie w tygodniu obowiązkowe +3 punkty.
 4. Służenie w tygodniu nieobowiązkowe +4 punkty.
 5. Służenie podczas nabożeństw +3 punkty.
 6. Służenie na dużych asystach +3 punkty.
 7. Służenie w wakacje +4 punkty.
 8. Obecność na zbiórce +3 punkty.
 9. Nieobecność na zbiórce -2 punkty.
 10. Pomoc dla LSO lub sumienne wypełnianie obowiązków od +1 do +10 punktów.
 11. Nieprzestrzeganie statutu i zasad ministranta od -1 do -10 punktów.
 12. Punkty rozdziela i podlicza ostatecznie ks. Opiekun lub wyznaczona do tego osoba.
 13. Minusowe punkty (wyłączając te za nieprzestrzeganie statutu i zasad ministranta) nie powinny być nigdy stosowane, gdyż prowadzą w bezpośredni sposób do odchodzenia ministrantów z LSO.

XI POPRAWKI

Statut może ulegać zmianie podczas zbiórek ministranckich oraz spotkań zarządu. Zatwierdzony musi być przez ks. Opiekuna. O zmianach w statucie informuje się całą LSO podczas zbiórek oraz na stronie LSO i tablicy w zakrystii.